Ons product

Wat verwerkt Storg o.a.?

  1. Mest van legkippen: gedroogde kippenmest (30%* drogestofgehalte)
  2. Mest van vleeskippen: kippenmest gemengd met strooisel (houtkrullen en vlaslemen) (50 - 60%* drogestofgehalte)
  3. Rundermest: Vaste fractie na scheiding van runderdrijfmest (DS 25-30 %*)
    1. Vaste rundveemest
    2. Dikke fractie varkensmest (25 - 30%* drogestofgehalte)
  4. Beperkt overige mestsoorten

 

Hoe verwerkt Storg zijn inkomende producten?

Deze producten worden gecomposteerd via een biothermische droging.

Bij dit composteringsproces zijn een groot aantal verschillende micro-organismen (bacteriën, schimmels, protozoa, …) betrokken. Onder invloed van deze micro-organismen wordt organische stof door oxidatie met zuurstof omgezet in CO2 en water.
De afbraak van organische stof in het composteringsproces kan in vereenvoudigde vorm als volgt worden weergegeven:

Organische stof + zuurstof CO2 + H2O + restgassen + energie

De microbiologische processen grijpen enkel in op (een gedeelte van) de biologisch afbreekbare organische fractie van de verwerkte materialen. De niet-biologisch afbreekbare organische en minerale fracties worden in principe onveranderd in het eindmateriaal teruggevonden.
De energie die vrijkomt bij het afbraakproces, wordt deels gebruikt voor de
stofwisselingsprocessen van de micro-organismen en de opbouw van nieuwe biomassa. Het grootste deel van de afbraakenergie komt echter vrij als warmte. Hierdoor neemt de temperatuur in het composterende materiaal toe, waardoor water uit het materiaal gaat verdampen. De verdamping van water én de afbraak van organisch materiaal veroorzaken samen een aanzienlijke massa- en volumereductie van het composterende materiaal.

Bij het omzetten van organische stof komt warmte vrij die bij een goede configuratie tot een aanzienlijke temperatuursverhoging leidt, met temperaturen tussen circa 50 en 70 °C. Om die reden wordt het proces ook soms biothermisch drogen genoemd. Hierdoor vindt afdoding van ziektekiemen en onkruidzaden plaats.

Dit proces vindt plaats in het huidige gebouw van Storg.
Dit bestaande gebouw van Storg zal verder worden gebruikt voor de droge compostering voor het verwerken van mestsoorten.

In de praktijk zal er voor de compostering de volgende werkwijze worden gehanteerd.
De buitenactiviteiten (aan- en afvoer) vinden plaats tussen 7 u en 19 uur.
De compostering vindt continu plaats in de composteringstunnels.
Via een gesloten transportband wordt het gecomposteerde mengsel naar de vulhal gebracht,
waar het met een bulldozer in de tunnels wordt geschept.

Het product dient 1 week in de tunnel te blijven. In 2005 werd de roostervloer in de composteertunnels vervangen door Spigotvloeren. Hierdoor kan het composteerproces veel beter gestuurd wordenen verloopt het veel homogener.

Tijdens de compostering loopt de temperatuur gemakkelijk op tot meer dan 70°C waardoor er zelfs
gekoeld moet worden (met verse buitenlucht) om de temperatuur onder de 60 ° C te houden daar anders het microbiëel leven stil valt.
Deze koeling naar < 60 ° C gebeurt echter pas wanneer het compostmengsel minimaal 1 uur een temperatuur van 70 ° C heeft gehaald teneinde te voldoen aan de Europese Bezem Verordening
1774/2002.
Na deze pasteurisatie wordt het mengsel als rein (gehygiëniseerd) beschouwd.
Na het openen van de tunnels wordt de compost via een hopper en transportband getransporteer
naar/in de containers van de vrachtwagens.
Na de pasteurisatie is er geen herbesmetting van de compost mogelijk.
Waardoor STORG aan de voorschriften van de Europese Verordening 1774/2002 voldoet.

Aan het bedrijf is hiervoor een erkenning van de VLM toegekend.

Resultaat!

een reukarme, humusrijke, rulle en ziektevrije compost!

compost

Deze compost mag in heel Europa gebruikt  worden!